Penězovod ebook, ebook zdraví pro celou rodinu – obchodní podmínk

 I.Úvodní ustanovení

I.I. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě internetového vzdělávacího ebooku „Penězovod ebook “, „ebook Zdraví pro celou rodinu“(dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://dadafrenclova.cz/www-dadafrenclova-cz-ebook-penezovod/ ,https://dadafrenclova.cz/bible-zdravi-ebook/,vyplněním a odesláním objednávky.

I.II. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Dagmar Frenclová

Proboštovský sad 215/21, Proboštov 417 12, ič: 602 32 196

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.III. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II.Objednávka

II.I. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://dadafrenclova.cz/www-dadafrenclova-cz-ebook-penezovod/ , https://dadafrenclova.cz/bible-zdravi-ebook/

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://dadafrenclova.cz/www-dadafrenclova-cz-objednavka-ebooku-penezovod/ , https://dadafrenclova.cz/bible-zdravi-ebook/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce , a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://dadafrenclova.cz/www-dadafrenclova-cz-objednavka-ebooku-penezovod/ , nebo https://dadafrenclova.cz/bible-zdravi-ebook/najdete konečnou cenu ebooku. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.                              

Způsob a forma platby

 Způsob platby: převodem na účet                                                                                                                    

III.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

III.4 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese https://dadafrenclova.cz/www-dadafrenclova-cz-ebook-penezovod/ , https://dadafrenclova.cz/bible-zdravi-ebook/ ,budou zaslány emailem spolu s ebookem, po uhrazení částky.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

IV.I. U ebooků se rozumí poslat, ebook, případně odkaz na jeho stažení, ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

IV.II. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

IV. III. V případě knih prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

V. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

V.I. Přístupové údaje k ebookům, produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

V.II. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 VI. Odstoupení od smlouvy

VI.I. Za ebook „Penězovod” prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. Za ebook „Zdraví pro celou rodinu“ je garance po dobu 14 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná bežet následující den po doručení předmětu koupě.

VI.II. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

VI.III. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VI.IV. Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. a) Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. b) Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.                                                                                                     Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
 1. a) Oznámení o odstoupení od smlouvy 
 2. b) Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
 3. c) Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 4. d) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 5. e) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
 6. f) Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 7. g) Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
 8. h) Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

VI. V.  Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: dada@dadafrenclova.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 VII. Odpovědnost

VII.I. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Ochrana osobních údajů

VIII.I. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VIII.II. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VIII.III. Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VIII.IV. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

VIII.V. Možnost odhlášení

 1. a) Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VIII.VI. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://dadafrenclova.cz/ochrana-osobnich-udaju/

IX. Závěrečná ustanovení

IX.I. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 1. a) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 2. b) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

IX.II. Účinnost

 1. c) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 25.5.2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://dadafrenclova.cz/www-dadafrenclova-cz-ebook-penezovod/ , https://dadafrenclova.cz/bible-zdravi-ebook/,popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://dadafrenclova.cz/www-dadafrenclova-cz-ebook-penezovod/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Pin It on Pinterest

Share This